تفرجگاه

حمام آخا
گردشگری

حمام قدیمی آخا

دو کوهک نهر
گردشگری

دو کوهک (نهر)

گردشگری

مرتع پلالس (آخا)

گردشگری

سه طاق (آخا)

گردشگری

نبی تنگ (هاره)

گردشگری

استِن کِتِلو (آخا)

اماکن مذهبی و زیارتی